Mga Termino at Kondisyon

Mangyaring maingat basahin ang mga Termino sa Paggamit. Ang mga sumusunod na Termino ng Paggamit ay mamamahala sa iyong paggamit at akses sa Website at ang paggamit ng mga Serbisyo. Sa pag-akses sa Website at/o paggamit ng mga Serbisyo sumasang-ayon ka na nabasa at sumasang-ayon na sumunod sa mga Termino ng Paggamit. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga Termino ng Paggamit, huwag mag-akses o gamitin ang Website na o mga Serbisyo na ito.

Kung hindi kapa 18 taong gulang: dapat kang humingi ng pahintulot mula sa iyong (mga) magulang o (mga)legal na tagapag-alaga, ang kanilang pagtanggap sa Mga Termino ng Paggamit na ito at kasunduan sa kanila na maging responsable para sa: (i) iyong mga aksyon; (ii) anumang singil na nauugnay sa iyong paggamit ng alinman sa mga Serbisyo o pagbili ng mga Produkto; at (iii) ang iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Termino ng Paggamit na ito. Kung wala kang pahintulot mula sa iyong (mga)magulang o (mga)legal na tagapag-alaga, dapat kang huminto sa paggamit/pag-akses sa Website at paggamit ng mga Serbisyo.

1. Mga Kahulugan at Interpretasyon

Mga Kahulugan. Maliban na kinakailangan ang konteksto, ang mga sumusunod na termino ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na kahulugan sa Mga Termino ng Paggamit na ito:

1.1 Ang 'Intelektwal na Ari-arian' ay nangangahulugan na lahat ng copyright, mga patent, mga likhang kagamitan, mga trademark at service mark, heograpikal na palatandaan, mga pangalan ng domain, mga karapatan sa disenyo ng layout, rehistradong disenyo, mga karapatan sa disenyo, mga karapatan sa database, mga pangalan sa kalakalan o negosyo, mga karapatan na protektahan ang mga sekreto sa kalakalan at kumpidensyal na impormasyon, mga karapatan na nagpoprotekta sa mabuting hangarin at reputasyon, at lahat ng iba pang katulad o mga kaukulang karapatan sa pagmamay-ari at lahat ng mga paggamit sa gayon, maging kasalukuyang umiiral o nilkha sa hinaharap, saanman sa mundo, maging rehistrado o hindi, at lahat ng mga benepisyo, mga pribilehiyo, mga karapatan na maghabla, mabawi ang mga pinsala at makakuha ng kaluwagan o iba pang mga lunas mula sa anumng nakaraan, kasalukuyan o hinaharap na paglabag, maling paggamit o pagsuway sa alinman sa mga nabanggit na karapatan.

1.2 Ang 'Pagkalugi' ay nangangahulugan na lahat ng mga multa, kawalan, kabuuan ng pakikipag-areglo, mga halaga (kabilang ang legal na bayarin at mga gastos sa abogado-kliyente na batayan), mga singil, gastos, aksyon, paglilitis, paghahabol, hinihingi at iba pang mga pagkakautang, maging nakikinita o hindi.

1.3 Ang 'Mga materyal' ay nangangahulugan na, pinagsama-sama, na lahat ng mga pahina ng web sa Website, kasama ang impormasyon, mga larawan, link, tunog, grapika, video, software, mga application at iba pang materyal na ipinapakita o mayroon sa Website at ang lahat ng mga paggana o serbisyo na inilaan sa Website

1.4 Ang 'Order' ay nangangahulugan na ang iyong order para bumili ng mga Produkto na ipinadala sa pamamagitan ng Website.

1.5 Ang 'Personal na Datos' ay nangangahulugan na datos, maging totoo o hindi, na maaaring gamitin para matukoy, makontak o mahanap ka. Maaring kasama sa Personal na Datos ang iyong pangalan, e-mail address, adres sa pagsingil, adres sa pagpapadala, numero ng telepono at impormasyon sa credit card. Ang 'Personal na Datos' ay ituturing na kasama sa anumang datos na iyong ibinigay sa amin kapag nagsagawa ng pag-Order, hindi alintana kung mayroon kang account sa amin.

1.6 Ang 'Presyo' ay nangangahulugan na presyo ng mga Produkto na nakalista para ibenta sa mga User, gaya ng nakasaad sa Website.

1.7 Ang 'Produkto' ay nangangahulugan na produktong mabibili sa Website kabilang ang at .

1.8 Ang 'Ipinagbabawal na Materyal' ay nangangahulugan na anumang impormasyon, grapiko, mga litrato, datos at/o anumang iba pang materyal na:

 • (a) naglalaman ng anumang uri ng malware, virus sa computer o iba pang sumasalakay o nakakasirang code o program;
 • (a) lumalabag sa anumang ikatlong partido na Intelektwal na Ari-arian o anumang iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari;
 • (b) ay mapanirang-puri, mapang-abuso, mapanlinlang o nagbabanta;
 • (c) ay malaswa, pornograpiya, bastos, peke, mapanlinlang, ninakaw, nakakapinsala o kung hindi man ay ilegal sa ilalim ng naaangkop na batas; at/o
 • (d) ay o maaaring ipakahulugan bilang nakakasakit at/o kung hindi man ay hindi kanais-nais, sa aming tanging opinyon.

1.9 Ang “Mga Serbisyo” ay nangangahulugan na mga serbisyo, impormasyon, at paggana na magagamit mula sa amin sa Website.

1.10 Ang “Mga Termino ng Paggamit” ay nangangahulugan na pagsasalaysay, [Mga Sugnay 1 hanggang 20] ng mga termino sa paggamit na ito.

1.11 Ang “Mga Trademark” ay nangangahulugan na mga trademark, service mark, trade name at mga logo na ginamit at ipinakita sa Website at mga Produkto.

1.12 Ang “User”, “ikaw” at “iyo”, ay nangangahulugan na ang gumagamit na nag-a-akses/ gumagamit ng Website na ito.

1.13 Ang <“Vaya”>,“kami”, “amin” at “tayo” ay tumutukoy sa Holdings Private Limited (isang kumpanya na tinanggap alinsunod sa mga batas ng Singapore sa ilalim ng rehistradong numero na 201618520M at mayroong nakarehistrong adres sa 1003 Bukit Merah Central, #06-07 Singapore, 159836) at alinman sa mga sangay nito.

1.14 Ang “Website” ay nangangahulugan na website na pinapatakbo at/o pagmamay-ari by na kasalukuyang matatagpuan sa sumusunod na URL: www.vayalife.com.

Interpretasyon: Anumang sanggunian sa Mga Termino ng Paggamit na ito sa anumang pagkakaloob ng batas ay dapat na ipakahulugan bulang reperensiya sa pagkakaloob na iyon gaya ng sinusugan, muling pinatupad o pinalawig at kaugnay na panahon. Sa Mga Termino ng Paggamit, tuwing ang mga salitang 'ibilang', 'kabilang' o 'ibinibilang' ay ginamit, ang mga ito ay ituturing na sinusundan ng mga salitang 'hindi limitado'. Maliban kung tahasang ipinahiwatig, ang lahat ng mga sanggunian sa bilang ng mga araw ay nangangahulugan na mga araw sa kalendaryo, at ang mga salitang “buwan” o “buwanan” gayundin ang lahat ng mga sanggunian sa bilang ng mga buwan ay nangangahulugan na mga buwan sa kalendaryo. Ang mga pamagat ng Sugnay ay isiningit para sa kaginhawaan lamang at hindi dapat makaapekto sa interpretasyon ng Mga Termino sa Paggamit na ito.

2. Pangkalahatang paggamit ng mga Serbisyo at/o akses sa Website

2.1 Mga Alituntunin sa paggamit ng Website at/o mga Serbisyo: Sumasang-ayon ka na sumunod sa anuman at lahat ng mga alituntunin, abiso, mga patakaran sa pagpapatakbo at tagubilin na may kinalaman sa paggamit ng mga Serbisyo at/o akses sa Website, gayundin ang anumang mga susog sa nabanggit, na ipinalabas namin, sa pana-panahon. Reserbado namin ang karapatan na rebisahin ang mga alituntunin, abiso, mga patakaran sa pagpapatakbo at tagubilin anumang oras at itinuturing na may kamalayan ka at nasasaklaw sa anumang mga pagbabago sa nabanggit sa panahon ng kanilang paglalathala sa Website.

2.2 Mga Tinatakdaan na aktibidad: Sumasang-ayon ka at magsasagawa na HINDI:

 • (a)magpapanggap na sinumang tao o entidad o sa maling estado o kung hindi man mali ang iyong kaugnayan sa sinumang tao o entidad o magpapahayag ng mali o kung hindi naman ay magsisinungaling ng iyong kaugnayan sa sinumang tao o entidad;
 • (b) gagamitin ang Website o mga Serbisyo para sa mga ilegal na layunin;
 • (c) susubukan na makakuha ng hindi awtorisadong akses dito o kung hindi man ay manghimasok o makagambala sa ibang mga computer system o mga network na konektado sa Website o mga Serbisyo;
 • (d) magpost, magtaguyod o magpadala sa pamamagitan ng Website o mga Serbisyo ng anumang hindi hinihiling o mga Ipinagbabawal na Materyal;
 • (e) makakuha ng awtorisadong akses para manghimasok sa paggamit ng iba at pagtatamasa sa Website o mga Serbisyo;
 • (f) paggamit at pag-upload, sa anumang paraan, ng anumang software o materyal na naglalaman, o kung saan mayroon kang dahilan para maghinala na naglalaman, ng mga virus, mga nakakasirang bahagi, kahinahinalang code o mapanganib na mga bahagi na maaaring makapinsala o makasira sa datos ng Website o manghimasok sa operasyon ng computer ng ibang User o mobile na aparato o sa Website at mga Serbisyo; at
 • (g) gamitin ang Website o mga Serbisyo maliban sa pagsang-ayon sa mga katanggap-tanggap na paggamit ng patakaran o anumang mga konektadong network sa computer, anumang naaangkop na mga pamantayan sa Internet at anumang iba pang mga naaangkop na batas.

Anumang paglabag sa probisyong ito ay gumagawa ng isang kriminal na pagkakasala sa ilalim ng Computer Misuse at Cybersecurity Act 2013. Kung sakaling mangyari ang gayong paglabag, iuulat ng ang paglabag sa kaugnay na mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas at gagawin ang naaangkop na legal na aksyon.

2.3 Kahandaan ng Website at mga Serbisyo: Maari namin na, sa pana-panahon at hindi nagbibigay ng anumang dahilan o paunang abiso, na i-upgrade, baguhin o ihinto ang pagkakaloob ng o tanggalin, maging buo o bahagi, ng Website o anumang mga Serbisyo at hindi mananagot sa anumang gayong pag-upgrade, pagbabago, pagpapahinto o pagtatanggal na pumipigil sa iyo sa pag-akses sa Website o anumang bahagi ng mga Serbisyo.

2.4 Karapatan, ngunit hindi obligasyon, na subaybayan ang nilalaman: Reserbado namin ang karapatan, ngunit hindi obligado na:

 • (a) subaybayan, salain o kung hindi man ay kontrolin ang anumang aktibidad, nilalaman o materyal sa Website at/o sa pamamagitan ng mga Serbisyo. Maari namin sa aming tangi at lubos na pagpapasya, na siyasatin ang anumang pagsuway sa mga termino at kondisyon na nakapaloob dito at maaaging magsagawa ng anumang aksyon na itinuturing namin na angkop;
 • (b) pigilan o takdaan ang akses ng sinumang User sa Website at/o ang mga Serbisyo;
 • (c) iulat ang anumang aktibidad na pinaghihinalaan namin na pagsuway sa alinman sa naaangkop na batas, kautusan o alituntunin sa naaangkop na mga awtoridad at makipagtulungan sa gayong mga awtoridad; at/o
 • (d) humiling ng anumang impormasyon at datos mula sa iyo na may kaugnayan sa iyong paggamit ng mga Serbisyo at/o akses sa Website anumang oras at gamitin ang aming karapatan sa ilalim ng talata na ito kung tumatanggi ka na ipahayag ang gayong impormasyon at/o datos o kung nagbigay ka o mayroon kaming makatwirang mga kadahilanan para maghinala na nagbigay ka ng hindi tumpak, nakakalito o mapanlinlang na impormasyon at/o datos.

3. Pagbuo ng Kontrata na may kinalaman sa mga Produkto

3.1 Ang impormasyon na itinakda sa Mga Termino ng Paggamit at ang mga detalye na nakapaloob sa Website na ito ay hindi bumubuo ng isang alok para sa pagbebenta kundi isang imbitasyon na nag-aalok. Walang kontrata na may kinalaman sa alinmang mga Produkto ang dapat umiral sa pagitan mo at namin hanggang sa maipada namin mga Produkto sa iyong adres.

3.2 Para magsumite ng Order, kinakailangan mong sundin ang proseso sa pamimili online sa Website.

3.3 Ang isang Order ay isinasaalang-alang lamang na tinanggap namin sa sandali na ang iyong Order ay maipadala sa adres ng paghahatidan na iyong ibinigay.

3.4 Ang kontrata ay may kaugnayan lamang sa mga Produktong iyon na inihatid namin sa iyo. Kapag ang iyong Order ay binubuo ng higit sa isang Produkto, ang mga Produkto na iyon ay maaaring ihatid sa iyo sa magkakahiwalay na pakete at sa mga hiwalay na pagkakataon.

4. Mga Termino ng Pagbabayad at Presyo

Bagaman ginagawa namin ang pinakamainam na pagsisikap upang masiguro na ang lahat ng detalye, paglalarawan at mga Presyo ng Produkto na makikita sa Website ay tumpak at napapanahon, maaaring may pagkakataon na may maganap na pagkakamali. [Kung matuklasan namin na may pagkakamali sa Presyo ng alinman sa mga Produkto na iyong naorder mula sa amin ay ipapaalam namin sa iyo sa lalong madaling panahon upang bigyan ka ng pagpipilian na kumpirmahing muli ang iyong Order at itama ang presyo o kanselahin ito. Kung hindi namin magawang makipag-ugnayan sa iyo ay ituturing namin na nakansela ang Order.  Kung kinansela mo ang iyong Order bago namin ito ipadala sa iyo, at nakapagbayad kana para sa iyong Order, isasauli sa iyo ng buo ang iyong ibinayad. Responsibilidad mo na bayaran ang lahat ng mga bayarin at buwis na nauugnay sa iyong Order.

4.1 Kung naaangkop, kasama na sa mga Presyo ang buwis at nasa Lokal na salapi. Maaaring singilin ang karagdagang halaga sa paghahatid, kung naaangkop depende sa lokasyon.

4.2 Reserbado namin ang karapatan na susugan ang mga Presyo anumang oras ng hindi nagbibigay ng anumang kadahilanan bago ang abiso.

4.3 Wala kami sa ilalim ng pananagutan na isagawa ang iyong Order kung nag Presyo na nakalista sa website ay mali (kahit na ang iyong Order ay kinilala na namin).

4.4 Maaari kang magbayad sa pamamagitan ng paggamit sa mga katuwang sa pagbabayad na nalista sa aming

4.5 Sa pagbili ng mga Produkto sa aming Website, sumasang-ayon ka na nabasa mo, naunawaan at tinanggap ang lahat ng mga termino at kondisyon na nakalista dito

5. Paghahatid at Panganib

5.1 Layunin namin na ihatid ang Produkto sa iyong lugar ng paghahatiran na iyong hiniling sa iyong pag-Order.

5.2 Ipagbibigay alam namin sa iyo kung inaasahan namin na hindi amin matutugunan ang tinatayang petsa ng paghahatid, ngunit, sa tagal na pinapayagan ng batas, hindi kami mananagot sa iyo sa anumang Kalugihan na bumangon mula sa naantalang paghahatid.

5.3 Sa sandali na maihatid ang Produkto, maaring kailanganin mo na lumagda para sa paghahatid.

5.4 Pakisuyong tandaan na maaaring hindi posible na maghatid kami sa ilang mga lugar kung saan, ipagbibigay-alam namin sa iyo gamit ang mga detalye ng pakikipag-ugnayan na ibinigay mo sa amin nang ikaw ay Umorder at isasaayos ang pagkansela sa Order o paghahatid sa alternatibong adres ng paghahatiran.

5.5 Naghahatid kami sa aming pamantayan na pakete.

5.6 Ang lahat ng panganib sa Produkto ay ipapasa sa iyo sa panahon ng paghahatid, maliban na, kung ang paghahatid ay naantala dahil sa paglabag sa iyong mga obligasyon, ang panganib ay ipapasa sa petsa na ang paghahatid ay nangyari ngunit sa iyong paglabag. Mula sa sandali na ang panganib ay naipasa sa iyo, hindi kami mananagot sa anumang pagkasira o Pagkalugi na nagmumula dahil sa Produkto.

5.7 Kung ang paghahatid o koleksyon ay naantala dahil sa iyong hindi makatwiran na pagtanggi na tanggapin ang paghahatid o kung hindi mo (sa loob ng 2 linggo ng aming unang pagsubok na ihatid ang Produkto sa iyo) tinanggap ang delivery o kinolekta ang Produkto mula sa tagapagdala, maari naming (na hindi naaapektuhan ang alinman sa iba pang karapatan o lunas na mayroon kami) alinman kapwa gawin ang sumusunod:

 • (a) singilin ka para sa anumang kabayaran at iba pang mga halaga na makatwirang nagastos namin, kasama ngunit hindi limitado sa anumang halaga ng pagpapadala; o
 • (b) hindi na ihatid ang Produkto o gawin ang pangongolekta at abisuhan ka na agaran naming kakanselahin ang naaangkop na kontrata, kung saan isasauli namin sa iyong kumpanya ng credit o debit bilang naaangkop ang anumang salapi na binayaran sa amin sa ilalim ng kontrata, babawasin ang anumang makatwirang singil namin sa pangangasiwa (kasama ang para sa pagtatangka na ihatid at pagkatapos ay isauli ang Produkto, at anumang bayarin sa pag-iimbak.

6. Pagkansela (walang depekto na produkto)

Kung nais mong kanselahin ang iyong Order pakisuyong makipag-ugnayan sa amin sa aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa Website. Kung sakaling ang produkto ay naipadala na,   ang mga bayarin sa pagkakansela ay ilalapat. .

7. Depektibong mga Produkto

7.1 Ang larawan ng produkto na makikita sa Website ay maaring bahagyang may pagkakaiba mula sa aktwal na Produkto na iyong matatanggap.

7.2 Kung ang produkto na iyong natanggap ay depektibo, pakisuyong tawagan kami sa aming mga detalye ng pakikipag-ugnayan gaya ng makikita sa Website at ibigay ang numero ng iyong Order, ang iyong pangalan at adres, mga detalye ng Produkto at ang dahilan ng pagsasauli, at kung kinakailangan mo ng pagsasauli ng ibinayad o kapalit.

7.3 Sa sandali na matanggap ang Produkto, susuriin namin ito at ipagbibigay-alam namin sa iyong karapatan para sa kapalit o pagsasauli ng ibinayad (kung mayroon) sa pamamagitan ng email sa sandali na maaaring isagawa.

7.4 Sa pangyayari na ang ibinalik na Produkto ay hindi depektibo, maaari namin sa aming pagpapasya na hindi ayusin, palitan o isauli ang ibinayad para sa Produkto at/o maaaring hindin namin sa iyo na bayaran ang lahat ng makatwirang gastos sa pagdadala at pagseserbisyo at aming kasalukuyang pamantayan sa singil at ikarga ito sa iyong credit o debit card, o ang mga detalye ng pagbabayad na ibinigay mo sa amin nang ikaw ay Umorder, at, sa saklaw na pinapayagan ng batas, hindi kami mananagot sa iyo para sa anumang Pagkalugi.

8. Pagsusumite ng mga User ng Personal na Datos

8.1 Username/Password: Ang Pagbili ng mga Produkto na maaaring gawin sa Website ay maaaring mangailangan ng paggawa ng isang account sa amin o kailangan mong magbigay ng Personal na Datos. Kung hiniling mo na gumawa ng account sa amin, ang Username at Password ay alinman sa: (i) tinukoy at ibinigay namin sa iyo; (ii) ibinigay mo at tinanggap namin sa aming tangi at lubos na pagpapasya kaugnay ng paggamit sa mga Serbisyo. Maaari namin sa anumang oras sa aming tangi at lubos na pagpapasya, na hilingin sa iyo na i-update ang iyong Personal na Datos o agad na pawalang-bisa ang Username at/o Password na hindi nagbibigay ng anumang dahilan bago ang abiso at hindi mananagot o responsable para sa anumang Pagkalugi na naranasan o dahil sa iyo na nagmula sa o may kaugnayan sa dahil sa kahilingan o pagpapawalang-bisa. Sumasang-ayon ka na baguhin ang iyong Password sa pana-panahon at panatilihing kumpidensiyal ang Username at Password at maging responsable para sa seguridad ng iyong account at mananagot sa anumang pagsisiwalat o paggamit (maging ang gayong paggamit ay awtorisado o hindi) ng Username at/o Password. Agad mong ipapaalam sa amin kung mayroon kang nalalaman o may dahilan para maghinala na ang pagiging kumpidensiyal ng Username at/o Password ay nakompromiso o mayroong hindi awtorisadong paggamit ng Username at/o Password o kinakailangan ng pag-a-update sa iyong Personal na Datos.

8.2 Pagkilala sa Patakaran sa Pagkapribado: Kinikilala mo na nabasa at sumasang-ayon ka sa Patakaran sa Pagkapribado sa [https://vayalife.com/privacy-policy/] at pinapahintulutan ang aming pagkolekta, paggamita at pagsisiwalat ng iyong Personal na Datos para sa mga layunin gaya ng itinakda sa aming Patakaran sa Pagkapribado.

8.3 Pagpapahiwatig na paggamit/akses: Sumasang-ayon ka at kinikilala na ang paggamit ng mga Serbisyo at/o anumang akses sa Website at anumang impormasyon, datos at mga pakikipag-ugnayan na tumutukoy sa iyong Username at Password ay dapat ituring, na maaaring sa gayong kalagayan:

 • (a) akses sa nauugnay na Website at/o paggamit mo ng mga Serbisyo; o
 • (b) impormasyon, datos o mga pakikipag-ugnayan na ipinaskil, naipadala at ibinigay mo ng wasto.

Sumasang ayon ka na mapasailalim sa anumang pag-akses sa Website at/o paggamit ng anumang mga Serbisyo (maging ang gayong akses o paggamit ay awtorisado mo o hindi at sumasang-ayon ka na kami ay may karapatan (ngunit hindi puwersahan) na kumilos, manghawak o gawin kang tanging responsable at may pananagutan sa panggalan niyaon na parang ang gayon ay isinagawa o ipinadala mo. Sumasang-ayon at kinikilala mo bilang karagdagan na ikaw ay susunod at sumasang-ayon sa ganap na pagbabayad-pinsala sa amin laban sa anuman at lahat ng Pagkalugi na maiuugnay paggamit ng anumang mga Serbisyo at/o akses sa Website na tumutukoy sa iyong Username at Password.

9. Paggamit ng mga Serbisyo

9.1 Paggamit ng Sugnay na ito: Bilang karagdagan sa lahat ng iba pang mga termino at kondisyon ng Mga Termino sa Paggamit na ito, ang pagkakaloob sa Sugnay 10 ay karagdagang mga tiyak na termino at kondisyon na namamahala sa iyong paggamit ng mga Serbisyo.

9.2 Mga Pagtatakda: Ang paggamit ng mga Serbisyo ay limitado sa mga awtorisadong User na may legal na edad at mayroong legal na kakayahan na pumasok at bumuo ng mga kontrata sa ilalim ng anumang naaangkop na batas. Ang mga User na lumabag o nasa paglabag sa mga termino at kondisyon na nakasaad dito at ang mga User na permanente at panandaliang nasuspinde mula sa paggamit ng anuman sa mga Serbisyo ay hindi maaring gumamit ng mga Serbisyo kahit na sumasapat ang mga kinakailangan sa Sugnay 10.2 na ito.

9.3 Pangkalahatang mga termino ng paggamit: Sumasang-ayon ka na:

 • (a) umakses at/o gumamit lamang ng mga Serbisyo para sa makatarungan na mga layunin at sa makatarungan na paraan sa lahat ng sandali at higit na sumasang-ayon na magsagawa ng anumang aktibidad na nauugnay sa mga Serbisyo sa mabuting layunin; at
 • (b) siguraduhin na anumang impormasyon o datos na iyong ipo-post o ilalagay sa Website na may kinalaman sa mga Serbisyo ay tumpak at sumasang-ayon ka na maging tanging responsable para sa gayong impormasyon at datos.

10. Intelektwal na ari-arian

10.1 Pagmamay-ari: Ang Intelektwal na pagmamay-ari sa at sa Website, mga Materyal at ang mga Produkto na pagmamay-ari, lisensyado o kontrolado namin, ng aming mga tagapaglisensya o ng aming mga tagapag-bigay ng serbisyo. Reserbado namin ang karapatan na ipatupad ang Intelektwal na Ari-arian nito sa pinakamalawak na saklaw ng batas.

10.2 Tinatakdaan na paggamit: Walang bahagi o mga bahagi ng Website, o anumang mga Materyal ang maaring paramihin, palitan, ipamahagi, muling ilathala, ipakita, isahimpapawid, i-hyperlink, ilipat o ipahatid sa anumang paraan o sa anumang pamamaraan o itago sa anumang system o i-install sa anumang mga server, system o kagamitan na wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot o yaong may kaugnay na mga may-ari sa copyright. Sa ilalim ng Sugnay 11.3, ang pahintulot ay ibibigay lamang sa iyo para i-download, i-print o gamitin ang mga Materyal para sa personal at hindi komersyal na paggamit, sa kondisyon na hindi mo babaguhin ang mga Materyal at na kami o ang kaugnay na mga may-ari ng copyright ay mapapanatili ang lahat ng copyright at iba pang mga abiso sa ari-arian na laman ng mga Materyal.

10.3 Mga Trademark: Ang mga Trademark ay rehistrado at hindi rehistradong trademark namin o ng ikatlong partido. Wala sa Website at sa mga Termino ng Paggamit na ito ang dapat ipakahulugan na pagbibigay, sa implikasyon, estoppel, o kung hindi man, anumang lisensya o karapatan na gamitin ang anumang mga Trademark na ipinapakita, na walang nakasulat na pahintulot o anumang ibang naaangkop na may-ari ng trademark.

11. Limitasyon ng pananagutan

11.1 Walang mga representasyon o mga garantiya: Maliban sa itinakda sa pahina ng Mga Termino at Kondisyon ng Garantiya [https://vayalife.com/warranty/], ang mga Serbisyo, Website at ang mga Materyal ay inilaan sa 'iyon na mismo' na batayan. Ang lahat ng datos at/o impormasyon na nilalaman ng Website, ang mga Serbisyo o ang mga Materyal ay inilaan para sa mga layunin na pang-impormasyon lamang. Walang mga representasyon o garantiya na anumang uri, ipinahiwatig, o ipinahayag o itinakda ng batas, kabilang ang mga garantiya ng hindi paglabag sa mga karapatan ng ikatlong partido, titulo, kakayahang mapagkalooban, kalugod-lugot na kalidad o kaangkupan para sa isang tiyak na layunin, ay ibinibigay kaalinsabay ng Website, ang mga Serbisyo o ang mga Materyal. Walang kinikilingan sa pangkalahatan ng nabanggit, hindi namin ginagarantiyahan:

 • (a) ang katumpakan, napapanahon, kasapatan, pang-komersiyo na halaga o kaganapan ng lahat ng datos at/o impormasyon na nakapaloob sa Website, ang mga Serbisyo o Materyal;
 • (b) na ang Website, mga Serbisyo o na ang anuman sa mga Materyal ay walang patid na ilalaan, ligtas o libre mula sa mga kamalian o pagkukulang, o anumang tinukoy na depektong iyon ay itatama;
 • (c) na ang Website, mga Serbisyo o ang Materyal ay ligtas mula sa anumang malware, computer virus o ibang kahinahinala, mapanira o nagpapasama sa code, ahente, programa o macros; at
 • (d) ang seguridad ng anumang impormasyon na ipinadala mo o sa iyo sa pamamagitan ng Website o mga Serbisyo, at tinatanggap mo ang panganib na anumang impormasyon na ipinadala o tinanggap sa pamamagitan ng mga Serbisyo o ang Website ay maaaring i-akses ng hindi awtorisadong ikatlong partido at/o isiwalat namin o ng mga opisyal, empleyado o mga ahente sa ikatlong partido na nagpapahiwatig na ikaw o nagpapahiwatig na kumikilos sa ilalim ng iyong awtoridad. Mga pagpapadala gamit ang Internet at sulat-troniko ay maaring sanhi ng pagkagambala, blackout sa pagpapadala, naantalang pagpapadala dahil sa trapiko sa internet o hindi tamang datos ng pagpapadala dahil sa pampublikong kalikasan ng internet.

11.2 Pagbubukod ng pananagutan: Ang ay hindi dapat managot sa iyo para sa anumang Pagkalugi kahit ano pa man o kahit paano sanhi ng (anuman ang uri ng pagkilos) direktang paglitaw na may kinalaman sa:

 • (a)anumang akses, paggamit at/o kawalan ng kakayahan na gamitin ang Website o mga Serbisyo;
 • (b) pananalig sa anumang datos o impormasyon na magagamit sa pamamagitan ng Website at/o sa pamamagitan ng mga Serbisyo. Hindi ka dapat kumilos sa gayong mga datos o impormasyon na hindi mula malayang sinisiyasat ang nilalaman nito;
 • (c) anumang system, server o pagkabigosa koneksyon, kamalian, pagkukulang, pagkaabala, pagkaantala sa pagpapadala, virus sa computer o iba pang kahina-hinala, mapanira o nagpapasama sa code at programa; at
 • (d) anumang paggamit o akses sa anumang iba pang webpage na naka-link sa Website, kahit na kami o ang aming mga opisyal o mga ahente at empleyado ay maaaring napayuhan, o kung hindi naman ay inasahan, ang posibilidad ng gayon.

11.3 Sa iyong sariling panganib: Anumang panganib ng maling pagkaunawa, kamalian, pinsala, gastos o Pagkalugi sanhi ng paggamit ng Website ay ganap na nasa iyong sariling panganib at sa gayon hindi kami mananagot.

12. Mga Hyperlink, alert at pag-aanunsyo

12.1 Mga Hyperlink: Para sa iyong kaginhawaan, maaari naming isama ang mga hyperlink sa ibang mga website o nilalaman sa Internet na pag-aari o pinamamahalaan ng mga ikatlong partido. Ang gayong mga website o nilalaman ay wala sa ilalim ng aming kontrol at hindi kami mananagot para sa anumang mga kamalian, pagkukulang, pagkaantala, maling bintang, libelo, paninirang-puri, kasinungalingan, kalaswaan, pornograpiya, kalapastanganan, kamalian o iba pang hindi kanais-nais na mga laman ng nilalaman, o ang kahihinatnan ng pag-akses, anumang naka-link na website. Anumang mga hyperlink sa anumang iba pang mga website o nilalaman na ay hindi isang pag-endorso o beripikasyon ng gayong mga website o nilalaman at sumasang-ayon ka na ang iyong akses sa o paggamit ng gayong mga naka-link na website o nilalaman ay ganap na sa iyong sariling panganib.

12.2 Pag-aanunsyo: Maaari kaming maglakip ng mga baner, java applet at/o gayong ibang mga materyal sa Website para sa mga layunin ng pag-aanunsiyo ng aming mga produkto at/o serbisyo. Para maiwasan ang pagdududa, hindi ka karapat-dapat makatanggap ng anumang kabayaran at/o komisyon na may kinalaman sa gayong pag-aanunsiyo o iba pang mga promosyonal na materyal.

13. Pagwawakas

Maari namin, sa aming sariling pagpapasya at epektibo kaagad sa sandali na ibigay namin sa iyo ang abiso, wakasan ang iyong paggamit sa Website at/o mga Serbisyo at/o hindi paganahin ang iyong Username at Password. Maaari naming barahan ang akses sa Website at/o mga Serbisyo (o anumang bahagi niyaon) para sa anumang kadahilanan, kabilang ang paglabag sa alinman sa mga Termino ng Paggamit na ito o kung sa tingin namin ay sinuway o kumikilos ng hindi naaayon sa alinman sa mga termino o kondisyon na itinakda dito, sa kung sa aming opinyon o ang opinyon ng alinman sa awtoridad ng regulasyon, ito ay hindi angkop para ipagpatuloy ang mga serbisyo na nauugnay sa Website.

14. Garantiya sa Pagtatatuwa

Wala kaming espesyal na kaugnayan sa iyo o katiwalang tungkulin sa iyo o anuman. Kinikilala mo na wala kaming tungkulin na magsagawa ng aksyon na may kinalaman sa alinman sa sumusunod: kung saan nakakuha ng akses ang mga User sa Website; anong nilalaman ang ina-akses ng mga User sa pamamagitan ng Website; ano ang maaaring epekto ng nilalaman sa mga User; paano maaaring ipakahulugan o gamitin ng mga User ang nilalaman, o anong mga aksyon ang maaaring gawin ng mga User bilang resulta sa pagkalantad sa nilalaman. Hindi namin maigagarantiya ang autentisidad ng anumang datos o impormasyon na ibinigay ng mga User tungkol sa kanilang sarili. Pinapalaya mo ang mula sa lahat ng pananagutan para sa iyong pagkakaroon ng nakuha at hindi nakuhang nilalaman sa pamamagitan ng Website. Ang Website ay maaaring maglaman, o idirekta ka sa mga website na naglalaman, ng impormasyon na maaaring sa tingin ng ibang tao ay nakasasakit o hindi tama. Wala kaming representasyon hinggil sa anumang nilalaman ng Website, at kami ay hindi mananagot para sa katumpakan, pagsunod sa copyright, legalidad, o desensya ng materyal na nakapaloob sa Serbisyo. Hindi namin iginagarantiya ang pagiging kumpidensiyal o pagkapribado ng alinmang komunikasyon o impormasyon na ipinapadala sa Website o alinmang website na naka-link sa Website. Hindi kami mananagot para sa pagkapribado ng mga email address, pagrerehistro at impormasyon sa pagkakakilanlan, puwang sa disk, mga pakikipag-ugnayan, kumpidensiyal o sekreto sa kalakalan na impormasyon, o iba pang nilalaman na nakaimbak sa aming kagamitan, ipinadala sa ibang mga network na na-a-akses ng Website, o kung hindi man ay konektado sa iyong paggamit ng Serbisyo.

15.Pagbabayad-pinsala

Dapat mong ipagtanggol, magbayad-pinsala, at hindi dapat managot ang , ang mga kaanib nito, at bawat isa sa nito at ang mga empleyado ng kaanib, mga kontratista, direktor, kasangguni, taga-payo, at mga kinatawan mula sa lahat ng pananagutan, paghahabol, at gastusin, kabilang ang bayad sa abogado, na nagmula o may kaugnayan sa iyong paggamit o maling paggamit ng, o pag-akses sa, ang Serbisyo at nilalaman ng Website, o kung hindi man ay mula sa pagsusumite ng iyong User, pagsuway sa mga Termino ng Paggamit, o iyong paglabag, o alinmang ikatlong partido na gumagamit ng iyong account, o anumang itelektwal na aria-arian o iba pang karapatan ng sinumang tao o entidad. Reserbado namin ang karapatan na gampanan ang eksklusibong pagdepensa at kontral sa alinmang bagay kung hindi man ay sasailalim sa iyong pagbabayad-pinsala, kung saan ikaw ay tutulong at makikipagtulungan sa amin sa pagpapahayag ng anumang magagamit na mga pagdepensa.

16.internasyonal

Ang pag-akses sa Serbisyo ay ipinagbabawal sa mga teritoryo kung saan ang nilalaman ng Website ay ilegal. Kapag nag-akses ka sa Website at ginamit ang mga Serbisyo mula sa gayong mga teritoryo, ginagawa mo iyon sa iyong sariling pagkukusa at ikaw ay mananagot bilang pagsunod sa mga lokal na batas.

17.Mga Abiso

17.1 Mga Abiso mula sa amin: Ang lahat ng mga abiso o ibang mga pakikipag-ugnayan ay ibinigay sa iyo kapag:

 • (a) ipinabatid sa pamamagitan ng anumang naka-imprenta o elektronikong midya na maaari naming piliin ay ituturing na naiabiso sa iyo sa petsa ng paglalathala o pagsasahimpapawid; o
 • (b) ipinadala sa pamamagitan ng koreo o iniwan sa iyong huling alam na adres ay ituturing na natanggap mo sa sumunod na araw na ang gayong pagpapadala ng koreo o sa araw kung kailan ito iniwan.

17.2 Mga Abiso mula sa iyo: Maaari ka lamang magpadala ng abiso sa amin sa pamamagitan ng sulat na ipinadala sa aming itinalagang adres o e-mail address, at ituturing lamang na natanggap namin ang gayong abiso sa sandali na matanggap. Pagsisikapan namin na agad na tumugon sa mga abiso mula sa iyo, hindi namin maigagarantiya na palagi kaming makakaagot na may pare-parehong bilis.

17.3 Ibang mga pamamaraan: Sa kabila ng mga Sugnay 18.1 at 18.2, maaari kaming magtalaga sa pana-panahon ng ibang katanggap-tanggap na mga pamamaraan sa pagbibigay ng mga abiso (kabilang ngunit hindi limitado sa e-mail o iba pang mga uri ng elektronikong pakikipag-ugnayan) at ang panahon o pagkakataon na ang gayong abiso ay dapat ituring na ibinigay.

18.Notipikasyon sa Copyright

Tatanggalin ng ang mga materyal na lumalabag kung naabisuhan ng tama na ang anumang nilalaman ng Website ay lumalabag sa copyright. Kung naniniwala ka na ang iyong gawa ay kinopya sa paraan na bumubuo ng paglabag sa copyright o na ang anumang nilalaman ay lumalabag sa iyong karapatan sa intelektwal na ari-arian at naa-akses sa pamamagitan ng Serbisyo o may kaugnayan sa aming promosyon ng Serbisyo o Produkto, pakisuyong abisuhan kami sa [info@vaya.in] sa pamamagitan ng sulat.

19.Pangkalahatan

19.1 Mga Pinagsama-samang karapatan at lunas: Maliban na lamang na inilaan sa ilalim ng Mga Termino sa Paggamit na ito, ang mga probisyon na ito sa Mga Termino ng Paggamit at ang aming mga karapatan at lunas sa ilalalim ng Mga Termino sa Paggamit na ito ay pinagsama-sama at walang pinapanigan at bilang karagdagan sa mga karapatan o lunas na maaaring mayroon kami sa batas o sa katarungan, at walang pagganap mula sa amin ng alinman sa isa o lunas sa ilalim ng Mga Termino sa Paggamit, o nasa batas o sa katarungan, ay dapat gumana sa gayon ay mahadlangan o mapigilan ang aming paggamit ng alinman sa gayong karapatan o lunas gaya ng sa batas at sa katarungan.

19.2 Walang pagwawaksi: Ang aming kabiguan na ipatupad ang Mga Termino sa Paggamit ay hindi dapat na bumuo sa isang pagwawaksi sa mga terminong ito, at ang kabiguan ay hindi dapat makaapekto sa karapatan sa paglaon na ipatupad ang Mga Termino sa Paggamit na ito. Karapat-dapat parin kami na gamitin ang aming mga karapatan at lunas sa anumang iba pag sitwasyon kung saan nilabag mo ang Mga Termino sa Paggamit na ito.

19.3 Paghihiwalay: Kung sa anumang oras na ang alinman sa mga probisyon ng Mga Termino sa Paggamit na ito ay magiging o naging ilegal, walang bisa o hindi maipatutupad sa anumang paraan, ang legalidad, pagkakaron ng bisa at pagpapatupad ng mga natitirang probisyon sa Kasunduan na ito ay hindi dapat na maapektuhan o mabawasan niyaon, at dapat patuloy na ipatupad na parang ang gayong ilegal, walang bisa o hindi maipapatupad na probisyon ay inihiwalay mula sa Mga Termino ng Paggamit na ito.

19.4 Mga Karapatan ng mga ikatlong partido: Ang tao o entidad na hindi partido sa mga Termino sa Paggamit na ito ay walang karapatan sa ilalim ng Contracts (Rights of Third Parties) Act, Kabanata 53B ng Singapore o anumang katulad na lehislasyon sa anumang nasasakupan para ipatupad ang anumang termino sa Mga Termino ng Paggamit na ito hindi alintana kung ang gayong tao o entidad ay tinukoy sa pangalan, bilang miyembro ng uri o bilang sagot sa isang tiyak na paglalarawan. Para maiwasan ang pagdududa, wala sa Sugnay na ito ang makakaapekto sa mga karapatan na anumang pinayagan na tagapagtalaga o tagapag-lipat ng Mga Termino sa Paggamit na ito.

19.5 Namamahalang batas: Ang paggamit ng Website at/o mga Serbisyo at Mga Termino sa Paggamit na ito ay dapat pamahalaan at ipakahulugan alinsunod sa batas ng Singapore at sa pamamagitan nito ay sumasailalim ka sa eksklusibong nasasakupan ng korte ng Singapore.

19.6 Mga Pagsususog: Maaari namin na sa pamamagitan ng abiso sa Website o sa pamamagitan ng gayong ibang paraan ng notipikasyon na maari naming itatalaga (na maaaring kabilang ang notipikasyon sa paraan ng email), baguhin ang mga termino at kondisyon ng Mga Termino sa Paggamit na ito, gaya ng pagkakaiba-iba sa bisa ng petsa na aming tinukoy sa pamamagitan ng mga pamamaraan sa itaas. Kapag ginamit mo ang Website o mga Serbisyo matapos ang gayong petsa, ituturing na tinanggap mo ang gayong pakakaiba. Kung hindi mo tinatanggap ang gayong pagkakaiba-iba, dapat mong ihinto ang pag-akses o paggamit ng Website at ang mga Serbisyo at tapusin ang Mga Termino sa Paggamit na ito. Ang aming karapatan sa Mga Termino ng Paggamit na ito sa paraan na nabanggit ay ipapatupad na mayroon o walang pahintulot sa kanino mang tao o entidad na hindi partido sa Mga Termino ng Paggamit na ito.

19.7 Pagwawasto ng mga pagkakamali: Anumang typographical, klerikal o iba pang pagkakamali o pagkukulang sa anumang pagtanggap, invoice o ibang dokumento sa aming bahagi ay dapat na sumailalim sa pagwawasto na walang anumang pananagutan sa aming panig.

19.8 Buong kasunduan: Ang Mga Termino sa Paggamit na ito ay dapat bumuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at namin na may kinalaman sa paksa ukol dito at humahalili at pumapalit ng buo sa lahat ng mga naunang pagkaunawa, komunikasyon at mga kasunduan na may kinalaman sa paksa dito.

19.9 Umiiral at hindi matututulan: Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na anumang mga rekord (kabilang ang rekord ng anumang pag-uusap sa telepono na may kinalaman sa mga Serbisyo, kung mayroon) na pinananatili namin o ng aming mga tagapaglaan ng serbisyo na may kinalaman sa o kaugnayan sa iyo para sa lahat ng mga layunin kahit ano pa man at dapat na hindi matututulang katibayan ng anumang impormasyon at/o datos na ipinadala sa pagitan mo at namin. Sumasang-ayon ka kung gayon na ang lahat ng gayong mga rekord ay matatanggap na katibayan at na hindi mo dapat hamunin o tutulan ang pagiging katanggap-tanggap, pagiging maaasahan, katumpakan o ang pagiging tunay ng gayong mga rekord sa batayan lamang na ang gayong mga rekord ay nasa elektronikong anyo o mga output ng computer system, at iwinawaksi ang anuman sa iyong mga karapatan, kung mayroon, na tumutol.

19.10 Pakikipag sub-kontrata at delegasyon: Reserbado namin ang karapatan sa delegado o sub-kontrata ng pagganap ng anuman sa aming mga tungkulin na may kaugnayan sa Website at/o mga Serbisyo at reserbado ang karapatan na gamitin ang anumang mga tagapaglaan ng serbisyo, subkontraktor at/o mga ahente sa gayong mga termino na itinuturing naming angkop.

19.11 Pagtatalaga: Hindi ka maaaring magtalaga ng iyong mga karapatan sa ilalim ng Mga Termino sa Paggamit na ito na wala ang aming naunang nakasulat na pahintulot. Maaari naming italaga ang aming mga karapatan sa ilalim ng Mga Termino sa Paggamit na ito sa anumang ikatlong partido.

19.12 Force Majeure: Hindi kami managot para sa hindi pagganap, pagkakamali, pagkahinto at pagkaantala sa pagganap ng mga pananagutan nito sa ilalim ng Mga Termino sa Paggamit na ito (o anumang bahagi niyaon) o para sa kamalian, hindi maaasahan o hindi kaangkupan ng Website at/o mga nilalalaman ng Serbisyo kung ito ay dahil, sa kabuuan o sa bahagi, direkta o hindi direkta sa isang kaganapan o kabiguan na kung saan hindi saklaw ng aming makatwirang kontrol.

Naghahanap ng maraming order o impormasyon sa pagreregalo sa korporasyon? Mangyaring Makipag-ugnayan sa Amin.